ศาล

ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลปกครอง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ศาลล้มละลายกลาง
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลทหาร ศาลจังหวัดนครปฐม    

ข้อมูลที่นักกฎหมายควรรู้

เขตอำนาจศาลทั่วราชอาณาจักร เขตอำนาจศาลทหารทั่วราชอาณาจักร เขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว    
         
         

 

องค์กรและหน่วยงานทางกฎหมาย

สภาทนายความ เนติบัณฑิตยสภา คณะกรรมการกฤษฏีกา สำนักงานศาลยุติธรรม Thai Justice ศาลไทย
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา สำนักงานอัยการสูงสุด   สนง.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
         

กรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

กรมบังคับคดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมคุมความประพฤติ กรมราชฑัณฑ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
         

องค์กรทางการเมือง

วุฒิสภา รัฐสภา รัฐบาลไทย